Avukat Antalya, Antalya Avukat,Avukat büro,Antalya Avukat
                                     ....../..../200..


A V U K A T L I K S Ö Z L E Ş M E S İI)-TARAFLAR

1.İŞ SAHİBİ;

a-Adı,soyadı (Unvanı): .............................................

b-Adres:...........................................................

c-Tel: a-İŞ: (...).......... b-EV:(...)............

c-CEP:(...)................

d-FAX: (...)................... e-E-POSTA: ........................

2.AVUKAT/AVUKATLIK ORTAKLIĞI;

A-Adı,soyadı (Unvanı): ...........................................

B-Adres: ..........................................................II)-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU :

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

III)-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:

1)Yargılama harç ve giderleri iş sahibince karşılanacaktır. İş sahibi giderler için Avukata/Avukat Ortaklığına avans olarak ..........................................................YTL ödeyecektir.

2)Dava ile ilgili olarak gerekirse vergi, harç, seyahat, geçici ikamet gibi giderler iş sahibince karşılanacaktır. Dava ile ilgili olan masrafların artması halinde, bu masraflar iş sahibi tarafından ilk talepte Avukata/Avukat Ortaklığına veya ilgili mercie ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların eksik olarak verilmesi halinde Avukat/Avukat Ortaklığı, dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder. Avukatın bürosundan ayrı kaldığı her gün için......................................YTL ödenecektir.

3)Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulî işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar, iş sahibine telefon, fax, e-mail ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır.

4)İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.

IV)-AVUKATLIK ÜCRETİ:

1)-MAKTU ÜCRET: Avukatın/Avukat Ortaklığının hukuki yardımının karşılığı olarak ................. tutarında kararlaştırılan vekalet ücretinin..................kadarı peşin olarak, kalan.......................tutarı ise ....................... ödenecektir.

Belirli sürelerde yapılması gereken ödemelerden, herhangi birisi yapılmadığı takdirde ücretin tamamı muaccel olacaktır.

2)-NİSBİ ÜCRET: -Avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin değerinin yahut paranın karar tarihindeki toplam tutarının yüzde (.............) .............................olarak ödenecektir.

-Alınacak vekâlet ücreti dava olunan değer esas alınarak saptanacaktır. Dava olunan değerin miktarı toplam.........................................olarak belirlenmiştir. Ödenecek avukatlık ücreti bu değerin yüzde .................. olan ........................................................ TL' den ibarettir.

3)Bu ücret yalnız bu iş içindir. Ücret bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşılık dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ayrıca ücret ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmalık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir.

4)Avukat/Avukat Ortaklığı, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat/Avukat Ortaklığı, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla/Avukat Ortaklıklarıyla işbirliği yaparak, onları da kovuşturma ve savunmasına alabilecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir.

5)İş sahibi, Avukatın/Avukat Ortaklığının yazılı muvafakatini almadan bu iş için başka bir Avukata /Avukat Ortaklığına vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ücretin tamamı ödenecektir.

6)İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat /Avukat Ortaklığı kalan ücretini istemek hakkını kazanacaktır.

7)Sözleşme, süresinden önce iş sahibince tek taraflı fesih edilirse Avukat/Avukat Ortaklığı ücretin tamamını isteme hakkını kazanır.

V)-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Taraflar arasında akdedilen bu avukatlık sözleşmesinden ve vekâlet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklar öncelikle, istanbul Barosu Yönetim Kurulunun arabuluculuk girişimiyle çözümlenecektir. Arabuluculuk masraflarına taraflar eşit olarak katlanacaktır. Arabuluculuk girişiminden sonuç alınamazsa, uyuşmazlık Baro Hakem Kurulunca çözümlenecektir. Türkiye Barolar Birliği Hakem Yönetmeliği bu sözleşmenin bir parçasıdır.

VI)-ÖZEL KOŞULLAR:

1)İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın/Avukat Ortaklığının iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata /Avukat Ortaklığına bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata/Avukat Ortaklığına sorumluluk yüklenemeyecektir.

2)Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu'nun Avukatlık Sözleşmesine ilişkin (m.163 vd.) hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu ücret sözleşmesi iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.

Dosya olarak indirmek için Tıklayın
0 242 244 75 00
soru, görüş ve önerileriniz için bizimle irtibata geçin.